Menu Sluiten

Kinderdagverblijf – Missie en visie

Missie

Binnen ons kinderdagverblijf is onze missie dagopvang organiseren voor kinderen voor ze naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en basisschool. Met deze opvang wil het kinderdagverblijf tegemoet komen aan vragen van ouders die wegens hun werksituatie of leefomstandigheden behoefte hebben aan kinderopvang.

Visie

Om onze missie te kunnen bereiken kunnen kinderen terecht bij enthousiaste en gemotiveerde kinderbegeleiders die een uitdagende leefwereld trachten te creëren waarin alle kinderen op unieke wijze openbloeien.

Zij zorgen voor een omgeving die wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit zowel vanwege socio-culturele afkomst, huidskleur, religie, taal, gender, politieke of andere overtuiging, extra zorgbehoefte (inclusie) of andere omstandigheden.

Ons kinderdagverblijf streeft ook naar een soepele klantvriendelijke dienstverlening, rekening houdend met de eisen voor een evenwichtige ontwikkeling van de opgenomen kinderen.
Wij trachten tijdens de hele opvangperiode de dienstverlening maximaal te verzekeren zodat de ouders als ze dit wensen er beroep op kunnen doen.

Ons kinderdagverblijf wil tevens nauw samenwerken met de ouders die beroep doen op de geboden opvang. Wij staan de ouders met raad en daad bij om voor hun kind opvang te vinden die bij hun socio-culturele en opvoedkundige waarden. Ook houdt het kinderdagverblijf de dialoog met de ouders open en neemt hij de nodige maatregelen om de communicatie tussen de ouders en de kinderbegeleider te verbeteren. Bij ontwikkelings-, opvoedkundige of sociale problemen kan het kinderdagverblijf de ouders helpen de meest aangewezen hulpverlening te zoeken.

Het kinderdagverblijf tracht ook kinderbegeleiders aan te trekken die blijk geven van opvoedkundige bekwaamheid en een kindvriendelijke houding . De dienst begeleidt en ondersteunt deze kinderbegeleiders om de verzorging van de kinderen, het opvoedkundig handelen en de leefomgeving voortdurend te verbeteren.
Hiervoor wordt de nodige vorming en bijscholing voorzien. Dit heeft als bedoeling voldoende te kunnen inspelen op de permanent veranderende noden en behoeften in een alsmaar in evolutie zijnde maatschappij. Verder draagt de vorming bij tot het onderhouden en opfrissen van kennis en vaardigheden die men al beheerst.

Onze dienst streeft vanuit een pedagogische visie, die hij met de kinderbegeleiders deelt, naar een optimale zorg en begeleiding van de kinderen, om hen de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden. Er wordt gepoogd om een veilige, geborgen sfeer te creëren, die belangrijk is voor een goede evenwichtige ontwikkeling.

Om te slagen in ons opzet is het van essentieel belang dat zowel ouders, kinderbegeleiders als verantwoordelijken vertrouwen hebben in het opvanggebeuren. Om deze vertrouwensband te garanderen zijn openheid, duidelijkheid, eerlijkheid en respect bij alle partijen noodzakelijk.

Visieontwikkeling met betrekking tot het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat

Om naar een optimale zorg en begeleiding van de kinderen te streven en om hen de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden tracht de dienst samen met de kinderbegeleiders een pedagogische visie op te volgen.

Bij deze visie staat het welbevinden van kinderen centraal. Dit houdt in dat er zorg en aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen, ook deze met specifieke zorgbehoeften, zodat ze zich goed in hun vel en geborgen voelen.
Kinderen worden op een warme, vriendelijke en respectvolle manier benaderd. Het is belangrijk dat het kind in een aangepaste, speelse en veilige omgeving kan omgaan met andere kinderen. We bieden ieder kind hierbij optimale ontplooiingskansen waarbij er rekening wordt gehouden met de individuele draagkracht van elk kind.

Daarnaast wordt er ook adequaat gereageerd op grensoverschrijdend gedrag bij kinderen. Kinderen hebben nood aan structuur, duidelijkheid, veiligheid, eenvoudige regels en grenzen.
Naast het welbevinden staat ook de betrokkenheid van kinderen centraal. Dit is de wijze waarop ze geboeid en geconcentreerd uitgedaagd worden tot optimale ontwikkeling. De vrije keuze staat hierbij centraal. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd met veel individuele aandacht, respect voor het eigen ritme en de eigenheid van elk kind.

Elk kind is uniek.

Daarnaast wordt er binnen de dienst ook de nodige aandacht besteed aan:

 • het wennen om de overgang thuis-opvang minder stressvol te maken voor het kind
 • het aanbieden van een gevarieerd aanbod om spel te stimuleren zodat er kansen zijn tot ontwikkeling en zelfontplooiing
 • de regelmaat in de dagindeling om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te creëren
 • het stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling met aandacht voor de thuistaal
 • een onderlinge respectvolle houding wat zorgt voor zelfwaardegevoel, gelijkwaardigheid en verbondenheid
 • de continuïteit in de begeleiding opdat er een opbouw zou zijn van een vertrouwensrelatie en hechting als voorwaarde tot sociale ontwikkeling
 • het actief toezicht en permanente begeleiding

Visieontwikkeling met betrekking tot betrokkenheid en participatie van de gezinnen

Het kinderdagverblijf streeft naar een visie dat ertoe leidt dat de ouders, zowel voor als bij het eerste opvangmoment als tijdens het verblijf van de kinderen geïnformeerd worden over de werking en hierbij betrokken worden. Ouders zullen ook de kans krijgen om hun tevredenheid en de werking te evalueren.

De met de ouders afgesproken opvangbepalingen worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Hieronder verstaan wij zowel mondelinge als schriftelijke communicatie die direct of indirect bijdraagt aan het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en die het belang van het kind vooropstelt. Dit begint bij een vlot verstrekken van alle relevante en correcte informatie aan de ouders en mondt uit in een effectief samen denken en doen tussen beide partners, dit om de kinderen in de meest optimale omstandigheden te begeleiden.

Om optimaal te kunnen samenwerken met de ouders, zal het kinderdagverblijf hiervoor:

 • goede en herhaalde informatie geven over de pedagogische aanpak en alle aspecten van de dienstverlening
 • de ouders bij de inschrijving inlichten over het huishoudelijk reglement
 • luisteren naar de verwachtingen en de wensen van de ouders en er, in de mate van het mogelijke, informatie over geven
 • de nodige maatregelen nemen om een maximale afstemming te bekomen tussen de kinderbegeleider en de opvoedkundige principes en het leefpatroon van de ouders
 • de drempel van de dienst voor de ouders trachten te verlagen, onder meer door een maximale beschikbaarheid van de dienstverantwoordelijke
 • de nodige initiatieven nemen om de communicatie tussen de ouders en de kinderbegeleider te verbeteren
 • de contacten tussen de ouders en de kinderbegeleider in een open sfeer te bespreken
 • indien nodig, adviezen geven of ouders helpen de best mogelijke oplossing te vinden voor specifieke problemen