Menu Sluiten

Onthaalouders – Werking

De dienst voor onthaalouders biedt regelmatige dagopvang voor kinderen tot ongeveer 3 jaar die nog niet naar de basisschool gaan en opvang, buiten de schooluren, voor kinderen tot 12 jaar in gezinsverband. Wij beschikken hiervoor over onthaalouders en professionele medewerkers die de onthaalouders begeleiden met het oog op het aanbieden van optimale ontplooiingskansen aan de kinderen. De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. De dienst werkt volgens een opvoedkundig model dat beantwoordt aan de eisen van Kind en Gezin. Het omschrijft opvoedkundige waarden en omgangsvormen met de kinderen, en vormt de basis voor de begeleiding en ondersteuning van de aangesloten onthaalouders.

De dienst en de aangesloten onthaalouders willen nauw samenwerken met de ouders. De dienstverantwoordelijke verstrekt de ouders informatie over de dienstverlening en het opvoedkundig model. Zij helpt de ouders om de onthaalouder te vinden die het best aansluit bij hun verwachtingen, en treft maatregelen om de communicatie tussen de ouders en de onthaalouder van hun keuze vlot te laten verlopen. De dienst organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de ouders.

Om zo goed mogelijk het pedagogische aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van het kind zullen we regelmatig zowel de motorische-, sociale-, emotionele-, verstandelijke- en de taalontwikkeling van het kind observeren. De onthaalouders houden de ouders doorlopend op de hoogte van de vorderingen die het kind maakt, en van bijzonderheden van zijn verblijf. De ouders geven de dienstverantwoordelijke en de onthaalouders de inlichtingen die nodig zijn om de best mogelijke opvangvoorwaarden te kunnen aanbieden. Zij kunnen met hun vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteit van hun kind terecht bij de onthaalouder of de dienstverantwoordelijke.

De aangesloten onthaalouders staan onder voortdurende begeleiding van de dienstverantwoordelijke, die regelmatig op huisbezoek gaat. Zo wordt er gestreefd naar een planning van begeleidingsbezoeken volgens de individuele noden. Wel streven we naar een zekere regelmaat van de bezoeken zodat alle begeleidingsaspecten, waarbij de aandacht voor de ontwikkeling van een kind in belangrijke mate deel uitmaakt, systematisch opgevolgd kunnen worden. De begeleidingsmomenten zijn ook de momenten bij uitstek waar de onthaalouder haar vragen of ideeën kan bespreken met de dienstverantwoordelijke. Verder biedt de dienst aan de onthaalouders ook een jaarlijks vormingspakket aan. Dit garandeert dat onze onthaalouders op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen die op het vlak van kinderopvang plaatsvinden.

Als dienst voor onthaalouders volgen we alle wettelijke verplichtingen om voor een veilige opvang te zorgen. Elk kind moet zich zowel op psychisch als fysiek vlak veilig voelen. Om elke dag opnieuw een veilige opvang aan te bieden voeren we een preventiebeleid dat een maximale veiligheid en gezondheid van alle kinderen nastreeft. Zo nemen we allerlei maatregelen om te verhinderen dat er zich ongevallen zouden voordoen of dat er bepaalde ziekten en gezondheidsproblemen zouden voorkomen.